Overview

U eri brzih promena i digitalizacije, sposobnost predviđanja trendova i pravovremenog prilagođavanja ključna je za opstanak i napredak svake kompanije. Uspešna poslovna strategija predstavlja kompas koji usmerava organizaciju ka ostvarenju vizije i ciljeva. Kroz sveobuhvatan strateški plan definisane su smernice i pravci delovanja koji omogućavaju kompaniji da iskoristi svoje prednosti, prevaziđe izazove i ostvari dugoročne ciljeve. Dobra strategija određuje kako će kompanija stvoriti i isporučiti superiornu vrednost kupcima i tako steći održivu konkurentsku prednost.

Pružamo kompletnu podršku u izradi i primeni prilagođene strategije za svakog klijenta, svesni da je ona ključni faktor uspeha i održivog rasta svake organizacije.

Vaš partner u procesu ključnih promena

Koristeći naše višegodišnje iskustvo i proverene metodologije strateškog planiranja, identifikujemo i analiziramo interne snage i slabosti kompanije, kao i eksterne prilike i pretnje. Na taj način možemo da predložimo optimalne strateške opcije prilagođene specifičnim potrebama svakog klijenta.

Kroz partnersku saradnju u domenu strateškog savetovanja, kompanije dobijaju sveobuhvatan plan koji im omogućava unapređenje konkurentske pozicije, povećanje profitabilnosti i ostvarivanje ambicioznog rasta.

Verujemo da je posvećenost top menadžmenta ključna za uspešnu implementaciju strategije. Zato posebnu pažnju posvećujemo edukaciji menadžera i izgradnji kapaciteta u kompaniji kako bi se obezbedila primena i ostvarenje postavljenih strateških ciljeva.

Sveobuhvatna metodologija za superiorne rezultate

Primenjujemo rigoroznu metodologiju strateškog planiranja koja obuhvata sledeće korake:

1.

Definisanje jasne vizije, misije i merljivih strateških ciljeva koji postaju vodič za dalje aktivnosti

2.

Sveobuhvatnu analizu internog i eksternog okruženja uključujući identifikovanje ključnih snaga, slabosti, prilika i pretnji

3.

Segmentaciju tržišta i detaljnu analizu potrošača, konkurencije i drugih stejkholdera

4.

Identifikovanje i evaluaciju mogućih strateških opcija i izbor optimalne strategije

5.

Razvoj konkretnog strateškog plana sa jasno definisanim aktivnostima, resursima i vremenskim okvirima

6.

Integraciju strateškog plana sa drugim funkcionalnim strategijama (marketing, HR, finansije itd.)

7.

Razvoj sistema za praćenje sprovođenja i ključnih pokazatelja performansi

8.

Kontinuirano praćenje, evaluaciju i prilagođavanje strategije promenama u okruženju

Verujemo da je posvećenost top menadžmenta od ključnog značaja za uspešnu implementaciju. Stoga posebnu pažnju posvećujemo izgradnji kapaciteta u organizaciji i upravljanju promenama tokom sprovođenja strategije.

Kroz ceo projekat pažnja nam je usmerena na integrisanje poslovne strategije sa drugim funkcionalnim i operativnim strategijama kako bismo obezbedili njihovu usklađenost i sveobuhvatnu primenu u organizaciji.

Trendovi

Naši eksperti

Upoznajte tim lidera i stručnjaka u Egzakta Advisory koji su posvećeni izgradnji inovativnih i prilagođenih strateških rešenja. Njihova stručnost i iskustvo su temelj uspešnih partnerstava s vodećim kompanijama širom regiona.

Marko Marković

Partner


Ivana Višnjić

Junior partner


Ljiljana Milić

Direktor


Marija Đurović

Senior menadžer


Marko Dadić

Menadžer


JOŠ EKSPERTA